Om oss

St. Johannes katolske bibelskole ble opprettet av biskop Bernt Eidsvig 21. desember 2016. Skolen ble godkjent av Utdanningsdirektoratet i oktober 2017. Elever som tas opp ved skolen er dermed berettiget til stipend og lån fra Lånekassen. Det første studieåret starter opp høsten 2018.

Bakgrunn

St Johannes katolske bibelskole inngår i en stor sammenheng, både historisk og verdensvid. Allerede i det 2. århundre finner vi de første sporene av kirkelige kateketskoler. I brytningene med datidens storsamfunn og de mange filosofiske skolene, så kirken behovet for å gi barn, unge og voksne opplæring i troens innhold, og utdanne trosopplærere som kunnne videreformidle troen til nye genereasjoner.

Videre gjennom oldkirken og middelalderen utviklet de kateketiske skolene seg både i omfang og innhold, særlig i forbindelse med de monastiske bevegelsene, frem mot spirene til det som skulle komme til å bli den europeiske universitetstradisjonen.

Samtidig som St. Johannes katolske bibelskole forholder seg aktivt og bejaende til det katolske og humanistiske kunnskapsidealet som den klassiske universitetstradisjonen representerer, vender bibelskolen på mange måter tilbake til de opprinnelige kateketskolenes grunnidé: Opplæring i katolsk tro, med hensikt å utruste unge og voksne til å bidra til det kateketiske oppdraget, og til å tjene Kirken på ulike områder i dens oppdrag i og for samfunnet, lokalt og globalt.

Formål

St Johannes katolske bibelskole har som formål å:

  1. Gi elevene fordypet innsikt i og kjennskap til katolsk tro og virkelighetsforståelse, og Kirkens forståelse av sitt oppdrag i verden til beste for alle mennesker.
  2. Fremme elevenes danning og gi dem hjelp til å utvikle og anvende sine personlige ressurser, kunnskaper og evner i Kirken og samfunnet.
  3. Fremme elevenes forståelse av den katolske tradisjonens vektlegging av samklangen mellom tro og fornuft, og gi dem grunnlag for selvstendig tenkning og frie valg.
  4. Gi elevene undervisning og trening i samarbeid, ansvarlig ledelse og bruk av pedagogiske hjelpemidler, slik at de utrustes til deltakelse både i yrkesliv og frivillig arbeid.
  5. Gi elevene god kjennskap til Kirkens karitative arbeid, både lokalt, nasjonalt og globalt. Elevene skal få fordypet forståelse av forutsetninger og hindringer for sosial rettferdighet og arbeid for enkeltmenneskers verdighet.

Til virkeliggjøringen av disse formålene tilbyr St. Johannes katolske bibelskole undervisning med lærerkrefter som holder høy faglig standard, både med hensyn til utdanning, pedagogiske evner og personlig bakgrunn.