Religion og samfunn

Hvordan forstår vi forholdet mellom Kirken og andre religioner, og hva er religionenes og Kirkens rolle i samfunnet? I emnet Religion og samfunn drøfter vi dette spørsmålet fra ulike synsvinkler.

Det annet Vatikankonsil drøftet slike spørsmål i dokumentet Gaudium et Spes (Glede og håp), som vil være ett av dokumentene vi vil arbeide med. Vi vil også sammenligne ulike modeller for multikulturalisme, og drøfte betydningen av kirkekritikk og religionskritikk i vår tid.

Undervisningsformer vil være blant annet forelesninger, seminarer, foredrag ved ekskursjoner, institusjonsbesøk og studiereiser, gruppearbeid, med mer.

Emnet består av 50 klokketimer undervisning.